-5 %
Eglė Bendikaitė

Simono Rozenbaumo politinis ir teisinis palikimas

Voted 0
ISBN: 9786098314212
Author : Eglė Bendikaitė
Published: 2022
Publisher: Lietuvos istorijos institutas
Number of pages: 188
Language: Lithuanian
Format: Paperback
Description
Tyrimas skirtas politiko, diplomato, teisininko Simono Rozenbaumo (1859–1934) politinio ir teisinio palikimo analizei ir kontekstualizavimui. Pagrindinis šios studijos tikslas – viena vertus, naujai pažvelgti į Lietuvos istoriografijoje funkcionuojančius žinių apie Rozenbaumą modulius, siekiant iš naujo nustatyti, kokią įtaką šis valstybės veikėjas turėjo platesniuose kontekstuose, tokiuose kaip modernios Lietuvos valstybingumas ir jo raida, tarptautinio statuso įtvirtinimas, suverenitetas ir demokratizacija, kita vertus, išgryninti, suaktualinti Rozenbaumo indėlio bei politinio ir teisinio palikimo reikšmę Lietuvos, Lietuvos žydų ir sionizmo istorijoje.
Tyrimas parodė, kad Rozenbaumas savo kompetencijų ribose visomis priemonėmis gynė Lietuvos teritorines pretenzijas, pasitelkdamas žydų, gyvenusių Lietuvoje ir aplink ją, statistinį, politinį ir ekonominį svorį, pabrėždamas žydų tautos apsisprendimo teisę bei jų politinį palankumą Lietuvai. Lietuvos valstybingumas Rozenbaumui buvo tiesiogiai susijęs su galimybe įstatymiškai apginti žydų politines ir pilietines teises, konstituciškai įtvirtinti žydų tautinę autonomiją. Jis buvo nuoseklus žydų tautos interesų gynėjas ir tautinės žydų valstybės vizionierius.
Rozenbaumo vaidmuo ir reikšmė Lietuvai baigėsi, kai pasikeitusi valdžia į sprendimų priėmimo pozicijas išstūmė savimi pasitikintį lietuvių politinį elitą, kuris nebuvo nei pasirengęs, nei ideologiškai pajėgus suvokti ir įvertinti Rozenbaumo politinį ir teisinį indėlį, o jo gyvenimo projektas – autonomija – žlugo.
„Aš esu diplomatas ne iš pašaukimo ar aistros“ – teigė Rozenbaumas, – „bet dėl likimo ir pilietinės, o gal net žydiškos pareigos jausmo. Todėl mano ginkluotė nėra diplomatinės gudrybės ir man nereikia derinti balso prie efektingos natos. Savo pašnekovams nieko nesiūlau. Noriu sužadinti juose tikėjimą tik tais dalykais, kurie atspindi tikėjimą giliausiose mano sielos gelmėse. O kai fizinis balsas nepadeda, įtikina širdies ir sąžinės balsas.“
Leonas Reichas, Lvivas, 1922 m.
„Tamstos 70-ies metų gimimo sukaktuvių proga prašau priimti mano nuoširdžių linkėjimų, kad Tamstai dar ilgai tektų pasekmin- gai dirbti Lietuvos Respublikos gerovei. Kartu negaliu nepareikšti savo džiaugsmo dėl tos ypatingos garbės, kurią suteikė Tamstai Lietuvos Respublikos Prezidentas, apdovanodamas Tamstą II-jo laipsnio Gedimino ordenu.“
Kazys BIZAUSKAS, Londonas, 1929 m.

Reviews (0)
Write a review